เช่าเสากั้นเขต

ให้เช่าเสากั้น

ให้เช่าเสากั้นเขตแบบดึง สายดึงแดงหรือสีน้ำเงิน กั้นทางเดินแบ่งบริเวณให้ชัดเจน