เช่าเสากั้นเขต

เสากั้นเขตให้เช่า

ห้เช่าเสากั้นเขตแบบดึง สายดึงสีสีแดงและน้ำเงิน กั้นทางเดินแบ่งบริเวณให้ชัดเจน