ให้เช่าเสากั้นเขต

เช่าเสากั้นบริเวณ

เช่าเสากั้นเขตแบบดึง สายดึงสีแด กั้นทางเดินแบ่งบริเวณให้ชัดเจน และพิธีเปิดตัวสินค้า