เช่าชุดพิธีสงฆ์

เช่าโต๊ะหมู่อาสนะ

เช่าชุดโต๊ะหมู่สีครีมทอง และอาสนะสีครีมทองหรือโต๊ะหมู่