เช่า โต๊ะจีน เก้าอี้ชิวารีสีขาว

โต๊ะจีนให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะจีน VIP คลุมผ้าสีขาว พร้อมเก้าอี้ชิวารีสีขาว หรือเก้าอี้ชิวารีสีทอง 10 ที่นั่ง