เช่าชุดพิธีสงฆ์

อาสนะให้เช่า

เช่าชุดเวที โต๊ะหมู่สีแดง-ทอง เช่าอาสนะสีแดง-ทอง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด