เช่าชุดพิธีสงฆ์

ชุดโต๊ะหมู่ อาสนะให้เช่า

เช่าโต๊ะหมู่สีขาว เช่าอาสนะสีขาวเงิน พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด