เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนเช่า

เช่าโต๊ะจีนคลุมผ้า 1 ตัว เก้าอี้พลาสติกไม่คลุม 10 ตัว ราคาชุดละ 300 บาท