เช่าเวที

เวทีให้เช่า

เช่าเวที ขนาด 2.4×2.4 สูง 30 ซม. สำหรับงานพิธีการต่าง ๆ ราคาชุดละ 3000 บาท