เช่าเสากั้นบริเวณ

เสากั้นเขตให้เช่า

เช่าเสากั้นเขตสีทอง สายถักสีแดง ราคาต้นละ 200 บาท ถ้าใช้างานหลายต้นให้ราคาพิเศษ