เช่าอาสนะ

โต๊ะหมู่อาสนะให้เช่า

เช่าชุดเวที อาสนะ ใช้สำหรับงานพิธีทำบุญ
บ้าน ทำบุญบริษัท